Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chi ủy, của Sở GD & ĐT  và Công đoàn ngành về thi đua và thực hiện các phong trào thi đua của năm học 2020 – 2021. Thực hiện kế hoạch của Nhà trường, Công đoàn trường về các phong trào thi đua trong năm học. Hướng đến kỷ ...